Thomas Kissling

Thomas Kissling

Leiter Logistik Near/Non Food/Fachmarkt in der Migros Verteilbetrieb AG in Neuendorf.